Papers in the Conference Proceedings of SINTEZA 2015
The importance of experience with Web 2.0 technologies for knowledge management system development
Mladen Veinović, Mladen Opačić
Etičko ponašanje adolescenata na internetu
Ivan Nikčević, Elena Marković
Mechanisms for Protecting the Right to Privacy and Personal Data on Social Networks
Vida Vilić
Local Commerce on Social Networks in Mexico and its Regulations
Juan Emmanuel Delva Benavides, Ma Teresa Prieto Quezada, Jean Claude Delva Exume
Dehumanizacija kao izazov ekonomije informacionog doba
Dragan Đurđević, Miroslav Stevanović
Location-Based Applications for Smartphones
Vladimir Lazović, Nikola Minić, Milan Tair
Evaluation of the appeal of website design to a target group with the aid of artificial neural network software
Milan Tair, Marko Petrović
Upravljanje rizikom i opasnostima na Internetu
Milica Andevski, Mira Vidaković, Dario Vidaković
Analiza poslovnih praksi i perspektive razvoja onlajn marketinških istraživanja u Srbiji
Nikolina Ljepava, Radmila Janičić
Kauzalnost medija i agresije
Bisera Jevtić, Aleksandar Vasić
Comparison of TVWS Standards
Dejan Vujić, Miroslav Dukić
Od tradicionalnog ka elektronskom Word-of-mouth marketingu
Melita Jovanović Tončev, Marija Kostić, Vladimir Džamić
Komparativna analiza privatnog i državnog elektronskog novca
Nenad Tomić
PROCENA UTICAJA DIGITALIZACIJE NA IZMENU STRUKTURE PAY TV TRŽIŠTA U REPUBLICI SRBIJI
Marijana Vukašinović, Miroslav Mladenović
Privacy Friendly Biometrics
Milivoj Mrdaković, Saša Adamović
Privacy policy and data archiving in organizations in the Republic of Serbia and the EU countries
Dušan Stamenković, Marko Šarac, Dalibor Radovanović, Ana Blagojević
Mogućnost primene elektronskog servisa za glasanje putem Interneta u Srbiji
Marko Marković, Saša Adamović
Razvoj kripto modula za bezbednu razmenu ključeva na Android platformi
Petar Stepanović
Optimizing corporate Information Security Management in the post-“Heartbleed” world
Viktor Polić
Evaluacija bezbednosti veb-servisa u Cloud-u: studija slučaja Dropbox
Stefan Janićijević, Saša Adamović, Marko Šarac, Dušan Stamenković
Dizajn generatora istinski slučajnih brojeva korišćenjem buke u životnoj sredini
Slaviša Nikolić, Dejan Uljarević
Bezbednosni aspekti elektronskih ličnih identifikacionih dokumenata nove generacije
Andreja Samčović, Svetlana Čičević, Milkica Nešić
FlyBit - Generator slučajnih brojeva
Milomir Tatović, Saša Adamović, Milan Milosavljević
Comparative analysis of unicast routing protocols in MANET networks
Dejan Tepšić, Mladen Veinović
Kriterijumi za evaluaciju simulatora računarskih mreža
Zoran Jovanović, Aleksandar Jevremović, Nenad Jovanović
Anti-plagiarism Software: Usage, Effectiveness and Issues
Marina Marjanović Jakovljević, Violeta Tomašević, Dejan Živković
Poređenje performansi različitih metoda detekcije ivice u digitalnoj slici
Hana Stefanović, Svetlana Štrbac-Savić, Dejan Milić
Procena zadovoljstva studenata predavanjem korišćenjem metoda mašinskog učenja
Ana Uzelac, Snežana Mladenović, Dragan Zoranović, Stefan Zdravković, Slađana Janković
Contemporary Electronics with LTSpice and Mathematica
Miroslav Lutovac, Vladimir Mladenović
Standard implementation in Cloud forensics
Vladimir Dobrosavljević, Mladen Veinović, Ivan Barać
Aggregation Functions as a Base for Decision Making
Endre Pap
DEVELOPMENT OF FREE SOFTWARE APPLIED TO EDUCATION AND RESEARCH
Juan Ruiz-Ramírez, Gabriela Eréndira Hernández-Rodríguez, Christian Pérez-Salazar, Miriam de los Ángeles Díaz-Córdoba, Rafaél Vela Martínez
Višekriterijumska analiza upotrebe Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama
Kosana Vićentijević, Mališa Žižović, Zoran Petrović, Jelena Kaljević, Ivan Pantelić, Slavko Rakočević
Interakcija kao dijalog između čoveka i računara
Dragan Cvetković, Dragan Marković, Duško Radaković, Srdjan Trajković
Zastupljenost masovnih otvorenih onlajn kurseva (MOOK) među studentskom populacijom: rezultati pilot istraživanja
Ivan Stojšić, Jelena Tomić, Anđelija Ivkov-Džigurski, Olja Maričić
LMS okruženje u funkciji realizacije ciljeva komunikativno-interaktivnog aspekta nastave stranih jezika
Sonja Urošević, Biljana Tešić, Ivana Damnjanović, Lora Petronić Petrović
Analiza kvaliteta različitih formata digitalne slike
Ratko Ivković, Ivana Milošević, Tatjana Petrović, Smiljana Bijelović, Nebojša Ivković
Odnos tržišnog udela operativnog sistema i stepena razvoja zemlje
Miroslav Ćajić
Upravljanje obnavljanjem flote putničkih automobila Srbije
Radomir Mijailović
Energy at the Crossroads
Miroslav Trifunović
CALCULATION OF CARBON PRINT IN THE WINE INDUSTRY: The study case of FRANALCO S.A. wine cellar - production of bottled and bulk wine
Emilio Póslema, Cecilia Nievas, Belen Andrada, Nader Zolfagharian
Energetska efikasnosti kao uslov održivog razvoja lokalne zajednice
Duško Gvozdenović, Dragan Marković
Mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj
Božidarka Arsenović
Geometrijsko modeliranje uticaja energetske efikasnosti na nivo kvaliteta poštanske usluge
Milina Živanović, Dragan Lazarević, Aleksandar Trifunović
POSTUPCI ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTRONSKIH UREĐAJA
Miroslav Lazić
Optimizacija elemenata sistema Besposadnih vazduhoplova
Dragan Vasiljević, Julijana Vasiljević
Metode unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu
Nikola Minić, Višnja Vušković Minić, Miroslav Knežević
Simulacija odnosa simbol - šum i energetske efikasnosti korišćenjem algebarskih računarskih alata: studija slučaja OFDM prijemnika
Vladimir Mladenović, Miroslav Lutovac
Risk assessment methodology in the use of mobile phones
Ana Bašić, Predrag Popović
Mogućnosti savremenih uređaja za zavarivanje MAG / MIG postupkom
Uroš Lukić, Radica Prokić - Cvetković, Olivera Popović, Radomir Jovičić, Meri Burzić, Branko Zrilić
Electronic monitoring devices and data processing
Žaklina Spalević, Miloš Ilić, Petar Spalević
Primena računarskih sistema u modnoj industriji sa tendencijom prilagođavanja unikatnih modela serijskoj proizvodnji
Marina Kocareva Ranisavljev, Mirjana Reljić, Nikola Maksimović
Grafička organizacija i izvrsnost
Srđan Stanojković
Metalizacija velikim brzinama u struji produkata sagorevanja - HVOF
Aleksandar Maslarević, Bratislav Rajičić, Gordana Bakić, Milos Đukić, Aleksandar Đorđević
Timeline of Median filter
Ratko Ivković, Ivana Milošević, Mile Petrović, Branko Gvozdić
Aerodinamički koeficijent sile otpora vazduha pri simetričnom opstrujavanju letelice
Dušan Regodić, Damir Jerković, Aleksandar Jevremović, Nenad Ristić, Marija Matotek
System Performances in the Presence of One Fast Weibull and One Slow Gamma fading
Predrag Lekić, Boško Radovanović, Petar Spalević, Stefan Panić, Mihajlo Stefanović, Branimir Jakšić
ANALIZA IZBORA ODGOVARAJUĆEG SERVOMEHANIZMA UPRAVLJAČKOG SISTEMA MOTORNIH VOZILA
Zoran Majkić
Gustina verovatnoće signala na izlazu iz makrodiverziti sistema sa tri mikrodiverziti SC prijemnika u prisustvu brzog k-µ fedinga i Gama sporog fedinga
Branimir Jakšić, Danijela Aleksić, Siniša Minić, Petar Spalević, Ivana Dinić, Mihajlo Stefanović
Unapređenje tekstilne industrije Srbije kroz edukaciju zaposlenih
Snežana Poznanović, Branislava Lazić
Uloga procesa unapređenja znanja u funkciji postizanja konkurentnosti domaćih preduzeća
Milenko Ćeha
Moć u organizacijama i njene ključne karakteristike
Vladimir Džamić, Marija Kostić, Danka Stefanović, Nada Arežina
Globalizacija i korupcija
Branko Balj, Danijela Batinić
Company reorganization through pre-pack reorganization plan
Tijana Radojević, Danica Rajin
Organizaciona kultura kao ne-tehnički aspekt bezbjednosti informacija
Bogdan Mirković
The entrepreneurial facets of public administration
Konstantinos Karyotakis, Maria Bakatsaki, Vassilis Moustakis
Model organizacione socijalizacije
Lepa Babić, Boris Kordić, Jovana Babić
The impact of demographic factors on negotiation ethics
Gordana Dobrijević, Jelena Đorđević Boljanović, Vladimir Džamić
Specijalistička područja menadžmenta u sportu
Sretenka Dugalić, Snežana Lazarević
Globalizacija i njen negativni uticaj na zemlje u razvoju
Gordana Mićunović, Nataša Novaković, Goran Stefanović
Creativity in Management: creative thinking process and business model canvas
Milena Sokolić
Uticaj motivacije zaposlenih na performanse organizacije
Vlado Radić, Nikola Radić
Improvement of the process of school principals’ professional development in the field of management
Snežana Đorđević, Jasmina Vesić Vasović, Miroslav Radojičić, Zoran Nešić
Fleksibilne organizacione strukture kao nove forme organizacionog dizajna
Radmila Micić, Ljiljana Arsić
Značaj međuorganizacionih odnosa za kreiranje zajedničke vrednosti
Mirjana Petković, Snežana Lazarević, Jelena Lukić
Primena sistema merenja performansi u javnoj organizaciji
Zoran Stevanović, Lazar Dražeta
Unapređenje poslovnih procesa javne uprave primenom savremenih IKT rešenja
Biljana Tešić, Marko Marković, Katarina Plećić, Ivan Pantelić, Jelena Kaljević
Poređenje ekonomskih pokazatelja javnog i privatnog sektora tokom trajanja recesije na primeru Republike Hrvatske
Željko Sudarić
Modeli i primena eksterne menadžment podrške u malim preduzećima
Božidar Leković, Slobodan Marić
Predicting the Lifespan of a Company: An Important Factor for Capital Reallocation
Vule Mizdraković, Nemanja Stanišić, Snežana Popovčić-Avrić, Marina Đenić
Profitabilnost bankarskog sektora Srbije – pre i tokom krize
Nataša Spahić, Petar Tomić
The quality of derivative instruments disclosure in accordance with the IFRS 7
Goranka Knežević, Vladan Pavlović, Predrag Vukadinović
Efikasnost stope obaveznih rezervi
Bojan Kresojević
Problemi prelaska na višestopni sistem poreza na dodatu vrednost u Bosni i Hercegovini
Nadina Hodžić
Access to financial sources in Serbia: the use of mezzanine instruments
Goranka Knežević, Isidora Ljumović, Vladan Pavlović
Collection management model for corporate clients in the Serbian banking sector
Lidija Barjaktarović, Dragan Ilić, Marko Marković
Empirijska analiza validnosti Okunovog zakona na tržištu Makedonije
Vesna Prorok
Predviđanje kretanja tržišnog indeksa BELEXline na bazi ARIMA modela
Vesna Prorok, Slađana Paunović
Perspektive mobilnog bankarstva
Tamara Uroš
Negativni efekti globalne finansijske krize u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine
Zorana Agić
Mogućnosti investiranja monetarnog zlata sa aspekta centralne banke
Tijana Šoja, Zumreta Galijašević, Alen Selimović
DIREKTNA STRANA ULAGANJA I NJIHOV ZNAČAJ ZA EKONOMSKI RAST
Tatjana Vujić
Problematični krediti stanovništva u Srbiji
Duško Ranisavljević, Miroljub Hadžić
LJUDSKI KAPITAL KAO KVALITATIVNA KOMPONENTA PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA
Slađana Mušikić, Milica Krulj Mladenović
Primena savremenih tehnologija u bankarstvu: zloupotrebe i moguća rešenja
Jelena Obradović, Miloš Dragosavac, Sonja Arsić
Sektorska struktura problematičnih plasmana u Srbiji
Zoran Jović, Kosana Vićentijević
CURRENT MACROECONOMIC DEVELOPMENT CONSTANTS OF TECHNOLOGICALLY LEADING COUNTRIES
Vyacheslav Yusim, Andrey Bystrov, Dmitriy Fialkovskiy
Uporedni prikaz implementacije koncepta javnog-privatnog partnerstva u odabranim zemljama centralne i jugoistočne Evrope
Zoran Grubišić, Ismail Musabegović, Sandra Kamenković
The model of business research agritourism potential in rural aeras of developing countries
Madina Temirbulatova, Mioara Borza
Uloga igranog filma u promociji turističke destinacije
Branislav R. Tanasić
Materijalna baza razvoja turizma na prostoru Topličkog okruga
Marko Gašić, Vladan Ivanović, Goran Perić
Kompleksnost turističkog proizvoda kao faktor konkurentnosti banjskih destinacija
Milena Podovac, Melita Jovanović Tončev
Analogija obuke zaposlenih i zadovoljstva korisnika u hotelijerstvu
Aleksandra Aleksić
The analysis of tourism competitiveness of the European Union and some Western Balkan countries
Bojan Krstić, Tanja Stanišić, Jelena Petrović
Innovations, smart specialisation and regionalisation – key approaches to strengthening competitiveness in tourism
Jovan Popesku
Primena tehnike upravljanja prinosima u hotelijerstvu u Srbiji
Nikica Radović, Tijana Radojević
THE SELECTION OF OPTIMAL DATA MINING METHOD FOR SMALL-SIZED HOTELS
Angelina Njeguš, Vanja Nikolić, Verka Jovanović
Razvoj seoskog turizma: mogućnost suzbijanja depopulacije u opštini Trstenik
Mirjana Dubičanin, Darija Lunić
Distributing tourism and travel services in Serbia - Traditional travel agencies/tour operators vs. online distribution
Vesna Spasić, Danijel Pavlović, Nenad Stanić
Promoting Romania’s tourist attractions in the online environment
Cipriana Sava
Uticaj ljudskih resursa na uspešno poslovanje hotelskih preduzeća
Mirjana Šekarić, Nenad Stanić, Marija Kostić, Jelena Šekarić-Sotirovski
Young generation and presentations of warfare tourism: where is Croatia?
Metod Šuligoj
Geoheritage Sites in the Function of Geotourism Development in the Republic of Serbia
Tamara Višnić, Milica Began
Istraživanje stavova lokalnog stanovništva u funkciji održivog razvoja turizma u Herceg Novom
Irena Jovanović
NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE: TURISTIČKI RESURS SRBIJE
Branko Krasojević, Biljana Đorđević
Informaciono-komunikacione tehnologije i održivost u funkciji stvaranja konkurentnog turističkog proizvoda
Ivana Damnjanović, Lora Petronić Petrović, Biljana Tešić, Sonja Urošević
The importance of the spatial position of archaeological sites for tourism development
Miodrag Radojević
Cenovna komunikacija sa potrošačima
Sveto Veselinović
The role and importance of social media in promoting music festivals
Sonja Oklobdžija
Novi komunikacioni kanali u procesu difuzije inovacija
Aleksandar Mihajlović, Jelena Gajić, Radmila Živković, Ivana Brdar, Milena Bokić
Market research for creating current account balance equilibrium
Ninela Kordić, Jelena Gajić, Jelena Stanković
Kanali distribucije poljoprivrednih proizvoda sa posebnim osvrtom na pijace u Srbiji
Milorad Miljković, Slavko Alčaković
The Use of the Internet in Direct Marketing: Advantages, Results and Limitations
Vladimir Radivojević, Tanja Stanišić
Podrška malim i srednjim preduzećima u Srbiji od strane Evropske banke za obnovu i razvoj
Nino Vesković, Aleksandra Bakrač
Emisija zagađujućih materija i primena GIS – a
Milan Stojanović, Dušan Regodić, Verka Jovanović
GIS and Remote Sensing Application in geological mapping and 3D terrain modeling: a case study in Eghei Uplift, Libya
Abubaker Ezabti, Verka Jovanović
Applying GIS in GeoModeling of Social Networks
Djordje Vukelic, Verka Jovanović
SQL query execution time between two Singidunum University locations
Verka Jovanović, Vladimir Lazović, Nikola Minić
Marketing program preduzetničkih sportskih škola
Milan Gašović, Radovan Ilić
Opstanak malih i srednjih preduzeća u uslovima otežanog privređivanja
Nino Vesković
Virtuelno preduzetništvo: Obrazovanje kao podrška preduzetničkoj spremnosti studenata
Zoran Rakićević, Jasmina Omerbegović Bijelović, Brankica Ljamić-Ivanović
Razvoj preduzetništva i industrijske politike u Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana
Sanja Filipović, Lidija Barjaktarović
SAVREMENI MENADŽMENT ZAOKRETA: RAZVOJ I INVESTIRANJE
Ljiljana Jeremić
MEĐUNARODNI MERDŽERI I AKVIZICIJE (M&A) KAO SAVREMENI OBLIK INVESTICIJA GLOBALNE EKONOMIJE
Jelena Popov
Grinfild investicije u Srbiji i zemljama u okruženju u tranziciji sa aspekta interesa stranih investitora
Predrag Vukadinović, Goranka Knežević
Istraživanje podataka: HR trendovi u 2015.
Jelena Đorđević Boljanović, Gordana Dobrijević, Vladimir Džamić, Filip Đoković
Nesigurnost zaposlenja, stres i produktivnost zaposlenih
Saša Perić
THE USE OF SELECTION METHODS IN HOSPITALITY
Teodora Rebić, Lazar Dražeta, Borivoje Đokić
Rodne razlike u zadovoljstvu poslom državnih službenika u Srbiji
Snežana Mihajlov, Goran Perić, Nenad Mihajlov
Poželjne emocionalne kompetencije i osobine ličnosti u kontekstu poslovne komunikacije i timskog rada
Gordana Nikić, Milena Mitrović
Kompetencije kao odgovor na nove izazove upravljanja ljudskim resursima
Dobrila Vujić
Efektivnost metoda regrutovanja u procesu popunjavanja pozicija
Ivana Pećanac, Lazar Dražeta, Borivoje Đokić
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH U SRBIJI
Dario Šalić, Danilo Golijanin, Slavko Alčaković
Uloga ljudskog kapitala u povećanju konkurentnosti privrede Srbije
Vladimir Mitrović, Ivana Mitrović
Uticaj likvidnosti na poslovanje preduzeća koja su u skladu sa zakonom o računovodstvu Republike Srbije razvrstana kao velika pravna lica
Zoran Jeremić, Marko Milojević, Ivica Terzić
Upotreba Cloud računovodstva u odnosu na tradicionalno računovodstvo u Republici Srbiji
Kosana Vićentijević, Zoran Petrović, Zoran Jović, Nataša Glišović, Slavko Rakočević, Jelena Kaljević
Towards the problem of existence of the scientific theory of audit
Pavel Baranov
PRIMENA CLOUD COMPUTING-A U RAČUNOVODSTVU
Mirko Savić, Siniša Janković
Upravljanje IT rizicima
Mile Stanišić
Ugovor o porananju
Velisav Marković
Privacy Protection on Facebook, Twitter and LinkedIn
Vida Vilić, Ivan Radenković
Spanish for Specific Purposes: Tourism
Marina Milovanović, Aleksandra Gagić, Maja Veljković Michos, Ana Petrović
Upotreba rodno ravnopravnih naziva zanimanja u engleskom jeziku struke u Srbiji
Ivana Vranić, Mirjana Dišević, Dragica Mirković
Business English versus General English: Students’ Attitudes and Grades
Valentina Bošković Marković, Ivana Tomic, Nataša Stanišić, Slavko Alčaković
Difficulties in Interpreting and Translating Chinese for Specific Purposes
Biljana Simić Veličković
The importance of intercultural business communication and business language learning
Katarina Nasradin, Vesna Čelik Babić, Katarina Držajić
Jezik struke: zavarivanje danas
Olivera Popović, Radica Prokić - Cvetković, Uroš Lukić, Radomir Jovičić, Dragan Cvetković
ESP Course Design for the 21st Century: Team Teaching and Hybrid Learning
Dragana Spasić, Anita Janković, Milica Spasić-Stojković
Učenje engleskog jezika struke u visokoškolskim ustanovama u Srbiji: metode, saveti i primeri
Tamara Stefanović, Vanja Vukčević, Ana Kažanegra-Veličković, Vesna Jokanović
THE IMPACT OF ECONOMIC CRISIS AND NON-ECONOMIC FACTORS ON THE TOURISM INDUSTRY IN ZLATIBOR
Slobodan Čerović, Miroslav Knežević, Nataša Sekulović, Dragoljub Barjaktarović, Filip Đoković
COMPARATIVE ANALYSIS OF FACEBOOK AND COMMUNICATION ACTIVITIES OF THE MOUNTAIN HOTELS IN STARA PLANINA, KOPAONIK AND ZLATIBOR
Radmila Živković, Angelina Njeguš, Marija Zlatanović, Jelena Gajić, Ivana Brdar
INTERNATIONAL BUSINESS: RAISING CULTURAL AWARENESS IN GLOBAL NEGOTIATING
Jovana Gardašević, Jelena Vapa-Tankosić
APPROXIMATE SEARCH FOR BIG DATA WITH APPLICATIONS IN INFORMATION SECURITY – A SURVEY
Slobodan Petrović
PROJECT SCHEDULING METHOD WITH TIME USING MRP SYSTEM – A CASE STUDY: CONSTRUCTION PROJECT IN LIBYA
Abdallah Ali Imetieg, Miroslav Lutovac
Primena metode ostvarene vrednosti u praćenju manjih građevinskih projekata
Radoslav Avlijaš, Goran Avlijaš, Milenko Heleta
Određivanje drugog nivoa revizorskih firmi u Republici Srbiji: U potrazi za “Malom četvorkom”
Nemanja Stanišić, Vule Mizdraković, Tijana Radojević, Nenad Stanić