Gustina verovatnoće signala na izlazu iz makrodiverziti sistema sa tri mikrodiverziti SC prijemnika u prisustvu brzog k-µ fedinga i Gama sporog fedinga
Abstract:
U ovom radu razmatran je diverziti sistem sa tri mikrodiverziti SC prijemnika i jednim makrodiverziti SC prijemnikom. Na ulazima u mikrodiverziti SC prijemnike prisutan je nezavisni k-μ feding i korelisani spori Gama feding. Za ovaj model izračunati su gustina verovatnoća signala na izlazu iz mikrodiverziti SC prijemnika i makrodiverziti SC prijemnika. Dobijeni rezultati su grafički prikazani kako bi se pokazao uticaj Rajsovog k faktora, dubine osenčenosti kanala c, broj klastera µ i koeficijenta korelacije ρ na gustinu verovatnoće signala na izlazu iz makrodiverziti sistema.

CITATION:

IEEE format

B. Jakšić, D. Aleksić, S. Minić, P. Spalević, I. Dinić, M. Stefanović, “Gustina verovatnoće signala na izlazu iz makrodiverziti sistema sa tri mikrodiverziti SC prijemnika u prisustvu brzog k-µ fedinga i Gama sporog fedinga,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 291-296. doi:10.15308/Synthesis-2015-291-296

APA format

Jakšić, B., Aleksić, D., Minić, S., Spalević, P., Dinić, I., Stefanović, M. (2015). Gustina verovatnoće signala na izlazu iz makrodiverziti sistema sa tri mikrodiverziti SC prijemnika u prisustvu brzog k-µ fedinga i Gama sporog fedinga. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-291-296

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download