Contemporary Business and Management

Papers
Unapređenje tekstilne industrije Srbije kroz edukaciju zaposlenih
Snežana Poznanović, Branislava Lazić
Uloga procesa unapređenja znanja u funkciji postizanja konkurentnosti domaćih preduzeća
Milenko Ćeha
Moć u organizacijama i njene ključne karakteristike
Vladimir Džamić, Marija Kostić, Danka Stefanović, Nada Arežina
Globalizacija i korupcija
Branko Balj, Danijela Batinić
Company reorganization through pre-pack reorganization plan
Tijana Radojević, Danica Rajin
Organizaciona kultura kao ne-tehnički aspekt bezbjednosti informacija
Bogdan Mirković
The entrepreneurial facets of public administration
Konstantinos Karyotakis, Maria Bakatsaki, Vassilis Moustakis
Model organizacione socijalizacije
Lepa Babić, Boris Kordić, Jovana Babić
The impact of demographic factors on negotiation ethics
Gordana Dobrijević, Jelena Đorđević Boljanović, Vladimir Džamić
Specijalistička područja menadžmenta u sportu
Sretenka Dugalić, Snežana Lazarević
Globalizacija i njen negativni uticaj na zemlje u razvoju
Gordana Mićunović, Nataša Novaković, Goran Stefanović
Creativity in Management: creative thinking process and business model canvas
Milena Sokolić
Uticaj motivacije zaposlenih na performanse organizacije
Vlado Radić, Nikola Radić
Improvement of the process of school principals’ professional development in the field of management
Snežana Đorđević, Jasmina Vesić Vasović, Miroslav Radojičić, Zoran Nešić
Fleksibilne organizacione strukture kao nove forme organizacionog dizajna
Radmila Micić, Ljiljana Arsić
Značaj međuorganizacionih odnosa za kreiranje zajedničke vrednosti
Mirjana Petković, Snežana Lazarević, Jelena Lukić
Primena sistema merenja performansi u javnoj organizaciji
Zoran Stevanović, Lazar Dražeta
Unapređenje poslovnih procesa javne uprave primenom savremenih IKT rešenja
Biljana Tešić, Marko Marković, Katarina Plećić, Ivan Pantelić, Jelena Kaljević
Poređenje ekonomskih pokazatelja javnog i privatnog sektora tokom trajanja recesije na primeru Republike Hrvatske
Željko Sudarić
Modeli i primena eksterne menadžment podrške u malim preduzećima
Božidar Leković, Slobodan Marić