Negativni efekti globalne finansijske krize u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine
Abstract:
Nastanak svetske ekonomske krize obnovio je interesovanje za komparativnu analizu ekonomskih sistema. Ova kriza je imala različite efekte na zemlje, tako da su se i one različito suočavale sa njenim posledicama. Predmet istraživanja rada odnosi se na uticaj krize na privredu i bankarski sektor Bosne i Hercegovine (BiH) za vreme i nakon krize, preciznije u periodu od 2008. do 2013. godine. S obzirom na glavni istraživački problem (refleksiju globalne finansijske krize na bankarski sektor BiH), cilj rada bio je istraživanje uticaja krize na profitabilnost banaka i porast problematičnih kredita u kreditnom portfoliju. U skladu sa istraživačkim problemom i glavnim ciljem, postavljene su dve hipoteze, korišćene su kvantitativne i kvalitativne metode, kao i primarni (prikupljeni anketiranjem radnika zaposlenih u komercijalnim bankama) i sekundarni (prikupljeni iz izveštaja Centralne banke BiH i stručne literature) izvori informacija. Istraživanje je pokazalo da globalna finansijska kriza nije zaobišla ni bankarski sektor BiH, te su njeni negativni efekti značajno uticali na profitabilnost banaka i na povećanje problematičnih kredita. Rezultati jasno pokazuju da vremena za čekanje više nema i da je potrebno preduzeti niz mera koje će obezbediti preživljavanje privrede i stvoriti preduslove za njen razvoj, jer sam bankarski sektor nije dovoljan preduslov za razvoj ekonomije BiH.

CITATION:

IEEE format

Z. Agić, “Negativni efekti globalne finansijske krize u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 441-446. doi:10.15308/Synthesis-2015-441-446

APA format

Agić, Z. (2015). Negativni efekti globalne finansijske krize u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-441-446

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download