Problematični krediti stanovništva u Srbiji
Abstract:
U periodu ekonomske recesije, primetan je rast vrednosti problematičnih kredita fizičkih lica (sa 22 na 34 milijarde RSD) i njihovog učešća u ukupnom portfoliju stanovništva poslovnih banaka u Srbiji (sa 4,4 na 6%). U strukturi kreditnih proizvoda namenjenih stanovništvu sa kašnjenjem najviše prednjače gotovinski krediti, ali je poslednjih godina primetan trend porasta problematičnih kredita svih vrsta kredita stanovništvu. Razlozi za rast problematičnih kredita su višestruki, prvenstveno smanjena kreditna sposobnost stanovništva, pad stope zaposlenosti, pad zarada, kao i liberalnija metodologija poslovnih banaka prilikom odobrenja kreditnih zahteva. Porast problematičnih kredita i posebno problematičnih kredita stanovništva, predstavlja ozbiljnu pretnju stabilnosti bankarskog sektora u Srbiji, te je neophodno njihovo stalno podrobno praćenje, sveobuhvatno sistemsko rešenje radi efikasnijeg suzbijanja njihovog daljeg rasta, na makroekonomskom nivou, i preduzimanje mera rešavanja postojećeg portfolija problematičnih kredita na nivou pojedinačne banke, dakle, mikroekonomski.

CITATION:

IEEE format

D. Ranisavljević , M. Hadžić, “Problematični krediti stanovništva u Srbiji,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 455-458. doi:10.15308/Synthesis-2015-455-458

APA format

Ranisavljević , D., Hadžić, M. (2015). Problematični krediti stanovništva u Srbiji. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-455-458

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download