Poređenje ekonomskih pokazatelja javnog i privatnog sektora tokom trajanja recesije na primeru Republike Hrvatske
Abstract:
Javni sektor predstavlja važan segment u svakoj modernoj državi. Njegovo postojanje neophodno je za normalno funkcionisanje svakodnevnog života građana. Organi centralne, regionalne ili lokalne vlasti koji čine javni sektor nesumnjivo utiču na kvalitet života svojih građana. U zavisnosti od njihovog učinka i efikasnosti u radu, države se mogu podeliti na uspešne i one manje uspešne, jer efikasan javni sektor predstavlja temelj stabilnosti i prosperiteta svake države. Javni sektor koji nije optimalan i u funkciji građana, predstavlja ograničavajući faktor za ekonomski prosperitet i kvalitet života građana. Cilj ovog rada jeste da utvrdi efikasnot javnog sektora kroz poslovanje javnih preduzeća. Kako bi se to realizovalo, ekonomski pokazatelji javnih preduzeća stavljeni su u odnos sa privatnim preduzećima. Time je omogućeno da se utvrdi koji pokazatelji ukazuju na prednosti javnih preduzeća, a koji na njihove slabosti. Posmatrajući trendove po godinama, moglo se jasno utvrditi u kojoj meri je recesija pogodila javna i privatna preduzeća. Najčešće korišćena naučna metoda u radu je analiza uz prikaz rezultata preko grafikona. Metodom komparacije analizirani su i upoređeni različiti parametri. Metodom klasifikacije izvršene su brojne podele pojmova u radu. Korišćena je statistička metoda, kao i istorijska s obzirom da su korišćeni podaci iz prethodnih godina.

CITATION:

IEEE format

. Sudarić, “Poređenje ekonomskih pokazatelja javnog i privatnog sektora tokom trajanja recesije na primeru Republike Hrvatske,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 384-387. doi:10.15308/Synthesis-2015-384-387

APA format

Sudarić, . (2015). Poređenje ekonomskih pokazatelja javnog i privatnog sektora tokom trajanja recesije na primeru Republike Hrvatske. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-384-387

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download