Cenovna komunikacija sa potrošačima
Abstract:
Svedoci smo sveopšte globalizacije i internacionalizacije svetske privrede u kojoj organizacije kroz razne oblike komuniciranja sa potrošačima pokušavaju zauzeti svoje mesto na tržištu, doprinoseći tako stvaranju sveopšteg promocionog haosa u kome jedni uspevaju a drugi uzaludno troše i bacaju svoj novac. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj cene kao faktora komuniciranja sa potrošačima, koja predstavlja ključ potrošačeve konačne odluke. Cena sve više kod potrošača predstavlja indikator kvaliteta proizvoda i usluge. Firme preko cene ističu svoj imidž i pozicioniraju se na tržištu stvaranjem diferencijalne prednosti. Potrošači cenom pokazuju svoj snobizam, ističu željeni status u društvu, ili pak smanjuju kupovni rizik. U radu su analizirane neke od metoda cenovnog komuniciranja sa potrošačima, stavljanjem posebnog akcenta na komunikaciju cenama novih prizvoda, linije proizvoda, kao i psihološko komuniciranje cenama. Ključ ovog rada je poruka da savremeni potrošač sve više značaja pridaje funkcionalnim elementima komunikacije u kojima cena, dobro uklopljena sa ostalim elementima marketinškog miksa, igra značajnu ulogu u procesu donošenja odluke. Uticaj interneta i digitalne tehnologije još više je pojačao značaj cene kao faktora konačnog donošenja odluke. Izvedeni zaključci su dobiveni generalizacijom, deduktivnim metodom analize pisanog materijala i komparativnom analizom marketing strategija različitih organizacija.

CITATION:

IEEE format

S. Veselinović, “Cenovna komunikacija sa potrošačima,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 578-582. doi:10.15308/Synthesis-2015-578-582

APA format

Veselinović, S. (2015). Cenovna komunikacija sa potrošačima. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-578-582

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download