Informaciono-komunikacione tehnologije i održivost u funkciji stvaranja konkurentnog turističkog proizvoda
Abstract:
Globalizacija je uslovila promene u turizmu, koje sa jedne strane podrazumevaju neprekidan razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), a sa druge primenu principa održivosti u cilju pružanja jedinstvenih i kvalitetnih turističkih iskustava. U savremenom turizmu, ICT se može posmatrati kao glavni izvor inovacije, strateške diferencijacije i konkurentske prednosti. Potrošači postaju tehnološki osvešćeniji i oslanjaju se na ICT u procesu ko-kreiranja sopstvenih iskustava. Internet omogućava pristup neograničenoj količini informacija, doprinosi stvaranju jedinstvenog turističkog proizvoda i njegovom marketingu. Imajući u vidu broj korisnika interneta u svrhe putovanja, se može reći da ima snažan potencijal kao sredstvo za privlačenje i zadržavanje potrošača u turizmu. Pojava Web 2.0 omogućila je korisnicima da sami kreiraju sadržaj, koji je od presudnog značaja za razvoj društvenih mreža čija se uloga u turizmu jasno vidi na osnovu statističkih podataka. Uprkos određenim ograničenjima u upotrebi ICT u turizmu, jedna od najvećih prednosti jeste konkurentniji i kvalitetniji proizvod usaglašen sa potrebama tržišta. Savremeni oblici turizma tesno su povezani sa principima održivosti čija se primena oslanja na upotrebu kompleksnih sistema za planiranje i upravljanje zasnovanih na ICT. Imajući u vidu karakteristike savremene odgovorne turističke tražnje, primena ICT može se smatrati osnovom konkurentkse prednosti turističkog proizvoda.

CITATION:

IEEE format

I. Damnjanović, L. Petronić Petrović, B. Tešić, S. Urošević, “Informaciono-komunikacione tehnologije i održivost u funkciji stvaranja konkurentnog turističkog proizvoda,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 566-572. doi:10.15308/Synthesis-2015-566-572

APA format

Damnjanović, I., Petronić Petrović, L., Tešić, B., Urošević, S. (2015). Informaciono-komunikacione tehnologije i održivost u funkciji stvaranja konkurentnog turističkog proizvoda. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-566-572

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download