Rangiranje logističkih projekata na osnovu rizika primenom AHP metodologije
Abstract:
Savremeni uslovi poslovanja podrazumevaju veliku konkurenciju. U skladu sa tim, za uspeh na turbulentnom tržištu potrebno je obavljati poslove bolje i efikasnije od konkurencije. Logistika predstavlja jedan od najvažnijih celina od koje u velikoj meri zavisi uspeh određenog preduzeća na tržištu. Logistički projekti predstavljaju moderno sredstvo za obavljanje logističkih aktivnosti. Ovi projekti su često veoma brojni i zahtevaju adekvatno upravljanje. Veliki problem u upravljanju logističkim projektima predstavljaju rizici. Predmet istraživanja rada ogleda se u rangiranju logističkih projekata na osnovu rizika primenom AHP metode i softverskog paketa Expert Choice 11. Cilj samog istraživanja podrazumeva rangiranje logističkih projekata na osnovu definisanih rizičnih događaja, utvrđivanje globalnog nivoa rizika u logističkim projektima i rangiranje na osnovu istog.

CITATION:

IEEE format

M. Stojanović, P. Popović, . Milovanović, “Rangiranje logističkih projekata na osnovu rizika primenom AHP metodologije,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 439-446. doi:10.15308/Sinteza-2017-439-446

APA format

Stojanović, M., Popović, P., Milovanović, . (2017). Rangiranje logističkih projekata na osnovu rizika primenom AHP metodologije. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-439-446

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download