Povezanost komunikacije i tehnologije u E-obrazovanju
Abstract:
U sistemu visokog obrazovanja u Srbiji danas postoji nekoliko desetina akreditovanih studijskih programa na daljinu. Sve je veći broj fakulteta i visokih škola u svetu, a danas i u Srbiji, koji imaju pojedine onlajn kurseve ili predmete, kao i specijalizacije za zaposlene u poslovnim organizacijama, zasnovane na elementima za e-obrazovanje. Savremena komunikacijska tehnologija u obrazovanju na daljinu pruža osnovicu za raznovrsne oblike komunikacije. Komunikacija se ovde odvija na dva nivoa – na verbalnom i neverbalnom. U radu se istražuje kako su student akreditovanih studija na daljinu za vaspitače u Srbiji ocenili vrstu i nivo komunikacije i upotrebu novih tehnologija u sopstvenom školovanju. Zadatak rada je da se analizira verbalno i neverbalno prezentovanje sadržaja i oceni komunikacija između pojedinaca i grupa. Biće analizirana verbalna i neverbalna socijalna podrška i povratne informacije pojedincima i grupi; komunikacija, saradnja i funkcionisanje tzv. socijalne mreže unutar grupe polaznika. Rezultate dobijene u ovom istraživanju mogu da koriste visokoškolske institucije prilikom akreditacije i reakreditacije studijskih programa za studiranje po principu na daljinu, kako bi poboljšali svoje kurikulume i tehnologije. Mogu da budu korisni i za akreditaciju programa stručnog usavršavanja.

CITATION:

IEEE format

S. Milenković, D. Drazic, “Povezanost komunikacije i tehnologije u E-obrazovanju,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. -.

APA format

Milenković, S., Drazic, D. (2017). Povezanost komunikacije i tehnologije u E-obrazovanju. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research.

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download