Primena modifikovanog električnog luka za zavarivanje korenog prolaza cevi od austenitnih nerđajućih čelika
Abstract:
Do sada su se za zavarivanje cevi od visokolegiranih austenitnih čelika koristili TIG i E postupci. Ove postupke odlikuju mala brzina zavarivanja i veliki unos toplote, zbog čega su zavareni spojevi pokazivali sklonost ka nastanku određenih vrsta grešaka, pa je i produktivnost zavarivanja bila niska. Primenom modifikovanog električnog luka bitno se povećava produktivnost zavarivanja i smanjuje se verovatnoća pojave grešaka u zavarenim spojevima. U radu su cevi od austenitnog nerđajućeg čelika zavarene u tri prolaza, pri čemu je, radi poređenja, koreni prolaz zavaren modifikovanim lukom i klasičnim MIG postupkom. S obzirom na to da je zavarivanje korenog prolaza najsporija faza u izradi zavarenog spoja, primenom modifikovanog luka dnevni obim zavarivačkih radova može se povećati u odnosu na primenu klasičnog MIG postupka za oko 17%, u odnosu na primenu TIG postupka za oko 30%, i u odnosu na primenu E postupka za 70 do 80%.

CITATION:

IEEE format

R. Jovičić, O. Popović, R. Prokić - Cvetković, M. Burzić, Z. Burzić, “Primena modifikovanog električnog luka za zavarivanje korenog prolaza cevi od austenitnih nerđajućih čelika,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 337-342. doi:10.15308/Sinteza-2017-337-342

APA format

Jovičić, R., Popović, O., Prokić - Cvetković, R., Burzić, M., Burzić, Z. (2017). Primena modifikovanog električnog luka za zavarivanje korenog prolaza cevi od austenitnih nerđajućih čelika. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-337-342

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download