Mehaničko-strukturna analiza zavarenog spoja mikrolegiranog čelika dobijenog samozaštitnom žicom
Abstract:
Unapređenje tehnologije zavarivanja mikrolegiranih čelika prati razvoj postupaka zavarivanja, od prvobitno korišćenog ručnog elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom, preko zavarivanja u zaštiti smeše gasova koristeći punu elektrodnu žicu ili punjenu elektrodnu žicu sa metalnom ispunom, pa do najnovijeg postupka zavarivanja punjenom samozaštitnom elektrodnom žicom. Osavremenjavanje postupaka zavarivanja direktno utiče na produktivnost i kvalitet zavarenih spojeva. U ovom radu prikazana je mehaničko-strukturna analiza zavarenog spoja mikrolegiranog čelika primenom samozaštitne žice. Mikrolegirani čelik je zavaren samozaštitnom žicom i isečeni su uzorci za ispitivanja tvrdoće i metalografska ispitivanja. Na osnovu dobijenih rezultata, utvrđena je zavisnost između mikrostrukture i tvrdoće zavarenog spoja.

CITATION:

IEEE format

R. Prokić - Cvetković, O. Popović, R. Jovičić, S. Drašković, D. Cvetković, “Mehaničko-strukturna analiza zavarenog spoja mikrolegiranog čelika dobijenog samozaštitnom žicom,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 332-336. doi:10.15308/Sinteza-2017-332-336

APA format

Prokić - Cvetković, R., Popović, O., Jovičić, R., Drašković, S., Cvetković, D. (2017). Mehaničko-strukturna analiza zavarenog spoja mikrolegiranog čelika dobijenog samozaštitnom žicom. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-332-336

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download