Efekti intraneta na upravljanje odnosima s internom javnošću uslužnih organizacija
Abstract:
Intranet, kao komunikaciona mreža, pored mogućnosti razmene informacija, ideja i iskustava među zaposlenima, pruža benefite podizanja efikasnosti poslovne saradnje, motivisanja zaposlenih, kao i redukovanja troškova poslovanja, što čini preduslove kvalitetnog servisiranja potrošača. Snažan uticaj procesa digitalizacije, kao i rast potrebe za integrisanom upotrebom resursa, učinili su Intranet mreže veoma važnim za kreiranje svrsishodnih informacija kojima imaju pristup svi zaposleni u organizaciji. Istraživanja pokazuju da su upotrebom Intranet portala uslužne organizacije omogućile svom internom segmentu javnosti, pre svega zaposlenima i menadžmentu, podizanje kvaliteta: (a) interpersonalne i timske komunikacije, (b) koordinisanja individualnih napora i poslovnih aktivnosti koji upotrebom veb-pretraživača, postaju dostupni svim zaposlenima, kao i (c) mogućnost zajedničkog rada zaposlenih na poslovnim projektima. Oslanjanje na pervazivnu informacionu i komunikacionu tehnologiju uslovilo je dizajniranje takvih Intranet strategija koje su usmerene ka podizanju kvaliteta socijalizacije među zaposlenima i između zaposlenih i potrošača, kao i efikasnijem rešavanju kriznih situacija unutar organizacije. U ovom radu izvršena je analiza rezultata istraživanja dizajna i primene Intranet strategija, sa ciljem identifikovanja zajedničkih parametara njihovog dizajna koji bi predstavljali podršku efektivnom upravljanju odnosima s internom javnošću uslužnih organizacija.

CITATION:

IEEE format

J. Stanković, R. Živković, J. Gajić, I. Brdar, “Efekti intraneta na upravljanje odnosima s internom javnošću uslužnih organizacija,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 142-147. doi:10.15308/Sinteza-2017-142-147

APA format

Stanković, J., Živković, R., Gajić, J., Brdar, I. (2017). Efekti intraneta na upravljanje odnosima s internom javnošću uslužnih organizacija. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-142-147

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download