Prednosti i mane elektronskog testiranja stranih jezika
Abstract:
U Srbiji upotreba savremenih tehnologija polako ali sigurno postaje neodvojvi deo nastavnog procesa na svim obrazovnim nivoima, u osnovnim, srednjim školama i na univerzitetima. U nastavi stranih jezika posebna pažnja se posvećuje pripremi digitalnih materijala, kako bi se strani jezik približio učenicima i studentima, i na taj način im se omogućilo da čuju i vide izvorne govornike. Upotreba IKT-a sa jedne strane zavisi od kompetencija nastavnika, a sa druge strane od opremljenosti prostora i brzine interneta. Iako su istraživanja pokazala da se prosečna ocena neke grupe studenata ili odeljenja neće povećati pri češćoj upotrebi savremenih tehnologija u nastavnom procesu, mora se prihvatiti da su savremene tehnologije vid komunikacije koji će nam olakšati kontakt sa digitalnom generacijom sa kojom radimo. Međutim, iako postoji složan stav među nastavnicima stranih jezika da je upotreba IKT-a u nastavi stranih jezika vrlo značajna, sa druge strane postoji i vrlo složan stav da je nemoguće sprovesti elektronski test iz stranog jezika koji će dati objektivnu sliku o znanju onoga ko test polaže. Cilj ovog rada je da prikaže upotrebu platforme M Tutor na Univerzitetu Singidunum, njene prednosti i mane i mišljenja, kako studenata, tako i nastavnika stranih jezika. U radu se pošlo od hipoteze da je nemoguće objektivno testirati znanje stranih jezika putem platforme. Korišćenjem statističkih podataka, analizom i sintezom dobijenih rezultata sprovedene ankete među studentima i nastavnicima stranih jezika, došlo se do zaključka da su nastavnici očekivali mnogo veću prolaznost i bolje rezultate studenata. Primenom okvira pedagoškog, predmetnog i tehnološkog znanja tzv. TPACK, odnosno adekvatnom pedagoškom pripremom i adekvatnom upotrebom savremenih tehnologija pri testiranju stranih jezika, moguće je dobiti objektivne rezultate o znanju ispitanika.

CITATION:

IEEE format

M. Radić Branisavljević, M. Milovanović, A. Gagić, “Prednosti i mane elektronskog testiranja stranih jezika,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. -.

APA format

Radić Branisavljević, M., Milovanović, M., Gagić, A. (2017). Prednosti i mane elektronskog testiranja stranih jezika. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research.

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download