Lojalnost korisnika i moderatorska uloga pola na zadovoljstvo uslugom e-posrednika za kupovinu smeštaja
Abstract:
Poslovanje preko interneta postaje sve značanije, i sve veći broj klijenata rezerviše smeštaj preko interneta. Cilj ovog istraživanja bio je da utvrdi vezu između zadovoljstva korisnika iz Srbije kvalitetom usluge koju pružaju eposrednici za rezervaciju smeštaja i njihove lojalnosti tim sistemima. Takođe, cilj istraživanja bio je i da se utvrdi da li među polovima postoje razlike u percepciji kvaliteta usluge e-posrednika. Pearson matrica i višestruka regresivna analiza korišćeni su da bi utvrdili uticaj šest dimenzija kvaliteta e-usluge na zadovoljstvo i uticaj zadovoljstva na lojalnost korisnika. Upitnici su bili distribuirani na srpskom jeziku putem e-maila, društvenih mreža, i u štampanom izdanju. Ukupno je prikupljeno 148 validnih upitnika. Studija je pokazala da postoje razlike u percipiranju kvaliteta e-usluge među ženama i muškarcima. Tri dimenzije kvaliteta (Kvalitet informacija, Personalizacija i Pouzdanost) čine 80,7% zadovoljstva kod žena, dok je kod muškaraca jedino dimenzija kvalitet informacija pokazala značajan uticaj na zadovoljstvo sa indeksom determinacije od 49,6%. Ovo istraživanje takođe je pokazalo i da zadovoljstvo korisnika uslugom e-posrednika za kupovinu smeštaja ne utiče na bihejvioralne namere korisnika iz Srbije.

CITATION:

IEEE format

N. Mihajlović, J. Popesku, “Lojalnost korisnika i moderatorska uloga pola na zadovoljstvo uslugom e-posrednika za kupovinu smeštaja,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 427-433. doi:10.15308/Sinteza-2017-427-433

APA format

Mihajlović, N., Popesku, J. (2017). Lojalnost korisnika i moderatorska uloga pola na zadovoljstvo uslugom e-posrednika za kupovinu smeštaja. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-427-433

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download