INTEGRACIJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U REALIZACIJI KONCEPTA „SMART CITY“
Abstract:
Danas mnogi gradovi imaju tendenciju da postanu „ pamentni “ kroz realizaciju koncepta ,,Pametnog Grada“ (Smart City). Kroz konstantan proces evaluacije indikatora održivog razvoja, od ekonomskih preko socijalnih, od političko-društvenih do ekoloških, gradovi koji žele da postanu održivi kroz transparentan, efikasan i odgovoran pristup, svakako moraju da integrišu i razviju sisteme informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT). Suština svakog grada koji želi da postane „pametan“ leži u interakciji svih raspoloživih informacija i usluga na lokalnom nivou koja treba da se manifestuje kao jedan lokalni, regionalni ili državni pokazatelj koji treba da ukaže na održivost, odnosno stepen održivog razvoja. Od velikog značaja je mogućnost umrežavanja koje Internet može da omogući i olakša kroz institucije koje deluju u sistemu gradske uprave. Upotreba geografskih-informacionih sistema (GiS), aplikacija e-uprave ili praćenje korišćenja i upotrebe energetskih resursa u cilju postizanja energetski efikasnih i ekoloških sistema, samo su deo IKT koji jedan grad treba da integriše i razvije u cilju zadatih energetskih i ekoloških strategija. Ovaj rad ima za cilj da ponudi uvid i podstakne razmišljanje koje mogu značajno uticati na sprovođenje informacionih i komunikacionih integracija kroz obezbeđivanje potrebnog i dovoljnog institucionalnog okvira, obezbeđivanje neophodnog političkog interesa u kreiranju i organizovanju rada lokalne uprave i potrebne finansijske podrške kao nužnost u implementaciji sistema IKT u lokalnim upravama.

CITATION:

IEEE format

D. Gvozdenović, D. Marković, “INTEGRACIJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U REALIZACIJI KONCEPTA „SMART CITY“,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 700-705. doi:10.15308/sinteza-2014-700-705

APA format

Gvozdenović, D., Marković, D. (2014). INTEGRACIJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U REALIZACIJI KONCEPTA „SMART CITY“. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-700-705

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download