PRIMENA INTERNETA ZA TESTIRANJE PREPOZNAVANJA GEOMETRIJSKIH OBLIKA PREDŠKOLSKE DECE
Abstract:
U ovom radu biće prezentovano istraživanje sposobnosti prepoznavanja geometrijskih oblika i iskustvenog učenja dece predškolskog uzrasta uz pomoć Internet tehnologija primenom Tablet PC računara. Testiranje je sprovedeno na uzorku predškolske dece u vrtiću. Prednost korišćenja Tablet PC računara je u taktilnom načinu pristupa materiji koji predstavlja prirodan način komunikacije dece sa spoljnim svetom i upoznavanja sa okolinom. Osim toga, upotreba Tablet PC računara omogućava i olakšava brzo, ekonomično prikupljanje, skladištenje i obradu podataka u skladu sa ekološkim principima. Jedna grupa dece je radila testove u elektronskoj formi prezentovane na Tablet računaru, dok je druga grupa rešavala tematski iste zadatke, na klasičan način, u formi papir – olovka testova. Testovi na Tablet računaru pripremljeni su i predstavljeni putem internet upita na „GOOGLE DRIVE“ platformi. Upotrebljeni su neverbalni testovi sposobnosti za ispitivanje relacija izmedju različitih geometrijskih oblika i pojmova. U radu će biti prezentovani dobijeni rezultati istraživanja, izgled zadataka i komparativna analiza postignuća na testovima. Cilj istraživanja je bio utvrditi sposobnosti prepoznavanja oblika i spremnost za učenje uz pomoć internet tehnologija, što bi omogućilo viši stepen inovacija u oblasti daljeg obrazovanja dece.

CITATION:

IEEE format

S. Čičević, A. Trifunović, M. Živanović, “PRIMENA INTERNETA ZA TESTIRANJE PREPOZNAVANJA GEOMETRIJSKIH OBLIKA PREDŠKOLSKE DECE,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 407-411. doi:10.15308/sinteza-2014-407-411

APA format

Čičević, S., Trifunović, A., Živanović, M. (2014). PRIMENA INTERNETA ZA TESTIRANJE PREPOZNAVANJA GEOMETRIJSKIH OBLIKA PREDŠKOLSKE DECE. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-407-411

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download