Analiza stabilnosti kretanja osnosimetrične letilice
Abstract:
U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja spoljnih sila na letilicu: gravitacione sile Zemlje, aerodinamičke sile, prenosna inercijalna sile, reaktivne sile i Koriolisove sile. Problem je interesantan jer se analizira sposobnosti tela letilice da u dovoljnoj meri prati pravac brzine translacije, koja je tangenta u svakoj tački na trajektoriji centra mase. Predloženim rešenjem se postiže kvalitetna simulaciju kretanja u programskom rešenju sa šest stepeni slobode kretanja u širokom opsegu polaznih uglova. Proračunom se dobijaju: domet, ordinata, pravac, ugaona brzina, brzina leta i padnog ugla u funkciji promene vremena leta i početnog ugla. Poseban doprinos rada se ogleda u proračunu i analizi stabilnosti leta letilice u funkciji vremena leta i pređenog puta preko koeficijenata žiroskopske i dinamičke stabilnosti na početnom delu i derivacije na zakrivljenom delu putanje i promene napadnog ugla (t) oko y-ose i ugla klizanja (t) oko z-ose. Primenom navedenog rešenja racionalizuju i pojednostavljuju se postupci istraživanja.

CITATION:

IEEE format

D. Regodić, D. Jerković, R. Regodić, “Analiza stabilnosti kretanja osnosimetrične letilice,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 941-947. doi:10.15308/sinteza-2014-941-947

APA format

Regodić, D., Jerković, D., Regodić, R. (2014). Analiza stabilnosti kretanja osnosimetrične letilice. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-941-947

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download