Utvrđivanje identiteta osobe na osnovu ličnog imena sa primenama u akreditaciji i analizi afilijacija naučnih radova
Abstract:
Prilikom utvrđivanja identiteta osobe na osnovu ličnog imena nailazi se na više tipova problema. U prvu grupu spadaju problemi kada ime nije napisano tačno već aproksimativno, u slučajevima: različit redosled imena/prezimena, različito pismo (ćirilica/latinica), izostavljanje dijakritičkih znakova, navođenje ili izostavljanje crtice između dva prezimena, grešaka u kucanju itd. U drugu grupu spadaju problemi prepoznavanja identiteta osobe kada je ime bitno izmenjeno, na osnovu konteksta ili dodatnih podataka (promena prezimena, dodavanje prezimena, navođenje nadimka i sl.). Problemi identifikacije osobe u slučaju postojanja više osoba sa istim imenom i prezimenom spadaju u treću grupu problema. Postoje softverska rešenja koja se bave uprivanjem (npr. kada je dat spisak osoba čija imena su navedena po zadatoj sintaksi i niz datoteka imenovanih aproksimativno zadatim imenima). Specifičan problem uparivanja predstavlja problem povezivanja naučnih radova koji se identifikuju preko DOI-ja sa autorima koji se identifikuju ličnim imenima, na osnovu afilijacije, korišćenjem tehnika prepoznavanja imena, kao i pridruživanjem instituciji, grupi autora, naučnoj oblasti i ključnim rečima. Na međunarodnom nivou postoje pokušaji da se jedinstveno identifikuju istraživači i da se tako ovaj problem reši na egzaktan način (ResearcherID i ORCID). U ovom radu biće prikazana procena problema i prednosti obaveznog uključivanja naših istraživača u ove sisteme jedinstvene identifikacije i moguća uloga tih identifikatora u informacionim sistemima naših obrazovno-naučnih institucija. Takođe, biće prikazani primeri primene prepoznavanja imena u formularima i bazama podataka, u postupku parsiranja i procene grešaka u utvrđivanju identiteta na realnim primerima.

CITATION:

IEEE format

I. Mitrović, J. Protić, I. Kostić Kovačević, “Utvrđivanje identiteta osobe na osnovu ličnog imena sa primenama u akreditaciji i analizi afilijacija naučnih radova,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 957-964. doi:10.15308/sinteza-2014-957-964

APA format

Mitrović, I., Protić, J., Kostić Kovačević, I. (2014). Utvrđivanje identiteta osobe na osnovu ličnog imena sa primenama u akreditaciji i analizi afilijacija naučnih radova. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-957-964

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download