Informacione tehnologije kad sredstvo demokratizacije javne uprave
Abstract:
Savremeni društveno-ekonomski razvoj nameće potrebu za kontinuiranim preispitivanjem i prilagođavanjem svih aspekata javne uprave potrebama građana. U tom kontekstu nove forme javnog menadžmenta, između ostalog, podrazumevaju kvalitet usluga, pojednostavljene procedure, javnost rada i dostupnost građanima kao osnove njenog legitimiteta. Unapređenje informacionih tehnologija predstavlja jedno od značajnih sredstva za unapređenje efikasnosti, ali i demokratskog sadržaja javne uprave. Osnovne prednosti njihove primene obuhvataju unapređenje javnosti rada, on-line usluge, pojednostavljenje procedura, smanjenje troškova, veću efektivnost, te harmonizovan rad različitih nadleštava unutar javne uprave. Takođe, uvođenje informacionih tehnologija je povezano sa izvesnim rizicima koji zahtevaju preciznu pravnu regulativu. Osnovni predmet ovog rada se sastoji u analizi stanja, savremenih trendova u EU i regionu, oblasti primene i mogućnosti unapređenja informacionih tehnologija u javnoj upravi, te rizika koje sa sobom nosi.

CITATION:

IEEE format

D. Golić, J. Matijašević-Obradović, “Informacione tehnologije kad sredstvo demokratizacije javne uprave,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 105-110. doi:10.15308/sinteza-2014-105-110

APA format

Golić, D., Matijašević-Obradović, J. (2014). Informacione tehnologije kad sredstvo demokratizacije javne uprave. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-105-110

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download