Alternativni mehanizmi plaćanja u elektronskoj trgovini
Abstract:
Već više od decenije Internet ima ulogu vodećeg distribucionog kanala za digitalna dobra i usluge. Koristeći masovnu upotrebu Interneta, prodavci povećavaju dostupnost ponuđenih proizvoda i usluga, dok kupci prevazilaze prostornu ograničenost prilikom izbora dobara. Pored distribucije, Internet u elektronskoj trgovini ima i ulogu kanala iniciranja elektronskih plaćanja, putem koga se razmenjuju neophodne informacije i kompletira sama transakcija. Efikasni mehanizmi plaćanja su od suštinske važnosti za uspeh poslovnog modela elektronske trgovine, pošto mogu delovati kao pokretačka snaga kada su uspešno strukturirani, ali i kao kočnica i faktor sporijeg prihvatanja od strane korisnika kada nisu strukturirani na pravi nаčin. U Srbiji se primena elektronske trgovine nalazi u početnoj fazi razvoja, sa problemom nepostojanja dominantnog sistema plaćanja. Dolazak PayPal sistema početkom 2013. godine ima potencijala da promeni ovo stanje, time što bi delovao kao stimulans na povećanje obima elektronske trgovine u Srbiji u budućnosti. Predmet istraživanja ovog rada je potencijalni uticaj različitih mehanizama plaćanja na uspeh poslovnog modela elektronske trgovine. U kontekstu ovog istraživanja biće analizirano stanje u elektronskoj trgovini na svetskom nivou, praćeno komparativnom analizom različitih elektronskih sistema plaćanja. U fokusu celokupnog istrživanja biće posebno tržište Srbije, sa ciljem da se identifikuju ključne aktuelne kočnice razvoja elektronske trgovine na ovom tržištu i sagledaju mogućnosti da se uklanjanjem istih stvore uslovi za poboljšanje perspektiva razvoja.

CITATION:

IEEE format

E. Vuksanović, N. Tomić, “Alternativni mehanizmi plaćanja u elektronskoj trgovini,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 153-159. doi:10.15308/sinteza-2014-153-159

APA format

Vuksanović, E., Tomić, N. (2014). Alternativni mehanizmi plaćanja u elektronskoj trgovini. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-153-159

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download