Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva na osnovu praćenja parametara zavarivanja u realnom vremenu
Abstract:
Kvalitet zavarenih spojeva zavisi od mnogobrojnih konstrukcionih i tehnoloških faktora. Kod većine zavarenih spojeva ne postoji dovoljno dokaza da je proces zavarivanja sproveden koristeći parametre propisane tehnologijom zavarivanja. Odstupanja od propisanih parametara mogu dovesti do pojave različitih tipova nesavršenosti u zavarenom spoju i uticati na mehaničke karakteristike materijala, što skupa može ugroziti integritet konstrukcije. U protekloj deceniji intenzivno se radilo na razvijanju sistema za praćenje i kontrolu parametara zavarivanja, koji se zasnivaju na merenju određenih fizičkih veličina u realnom vremenu. Ovakvi sistemi omogućavaju da se u slučaju bilo kakvih odstupanja od vrednosti parametara propisanih u tehnologiji zavarivanja reaguje momentalno, kako bi se parametri korigovali, čime se direktno utiče na obezbeđenje kvaliteta zavarenog spoja. U radu su prikazane osnovne mogućnosti ovih sistema i prednosti njihovog korišćenja u industriji.

CITATION:

IEEE format

U. Lukić, R. Jovičić, O. Popović, R. Prokić - Cvetković, “Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva na osnovu praćenja parametara zavarivanja u realnom vremenu,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 937-940. doi:10.15308/sinteza-2014-937-940

APA format

Lukić, U., Jovičić, R., Popović, O., Prokić - Cvetković, R. (2014). Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva na osnovu praćenja parametara zavarivanja u realnom vremenu. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-937-940

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download