Revizija aplikativnih kontrola
Abstract:
Svi poslovni procesi obavljaju se danas sa savremenim apliktivnim softverom. Svaka aplikacija mora da ima adekvanto dizajnirane interne kontrole čija je uloga da smanji rizike poslovnog procesa na prihvatljiv nivo. Interne apli- kativne kontrole se odnose na kontrole ulaza, kontrole za obradu i kontrole izlaza. Uveravanje o njihovoj adekvatnosti i efikasnosti funkcionisanja treba da daje interna revizija. Interni revizori, da bi izvršili reviziju aplikativnih kontrola, moraju posedovati dovoljno znanja i veština o ključnim informacio- no-tehnološkim rizicima i revizorskim tehnikama zasnovanim na tehnologiji i primeni softvera za reviziju. Metodologija obavljanja revizije aplikativnih kontrola je bazirana na značajnim rizicima i ključnim kontrolama. Proizvod revizije je izveštaj revizije koji se upućuje višem rukovodstvu. Rezultati izve- štaja su od suštinskog značaja u procesu upravljanja rizicima i donošenju budućih poslovnih odluka o adekvatnom stepenu oslanjanja na revidirane aplikativne kontrole.

CITATION:

IEEE format

M. Stanišić, N. Spahić, M. Tomin, “Revizija aplikativnih kontrola,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. -.

APA format

Stanišić, M., Spahić, N., Tomin, M. (2018). Revizija aplikativnih kontrola. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research.

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download