EVALUACIJA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA TERENA PRIMENOM GIS TEHNOLOGIJE
Abstract:
Savremena tehnologija i podaci o terenu u digitalnom obliku organizovani u odgovarajućoj bazi podataka obezbeđuju da se fizičko-geografski podaci o prostoru kombinuju i sagledaju u jednom širem kontekstu. Geoprostorna analiza digitalno modelovanih podataka terena za potrebe evaluacije morfometrijskih karakteristika terena obuhvata izbor i organizaciju optimalne količine raspoloživih podataka, kao i primenu niza matematički definisanih algoritama, postupaka i GIS softverskih aplikacija za njihovo modelovanje, ažuriranje, analizu i prezentaciju. Evaluacija morfometrijskih karakteristika terena pruža mogućnost sagledavanja potencijala životne sredine sa različitih stanovišta i potreba stanovništva koje živi na analiziranom prostoru. Ključne reči: GIS, geoprostorna analiza terena, digitalno modelovani podataci, morfometrijske karakteristike terena.

CITATION:

IEEE format

M. Kostic, L. Gigović, G. Prodanović, “EVALUACIJA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA TERENA PRIMENOM GIS TEHNOLOGIJE,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 811-815. doi:10.15308/sinteza-2014-811-815

APA format

Kostic, M., Gigović, L., Prodanović, G. (2014). EVALUACIJA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA TERENA PRIMENOM GIS TEHNOLOGIJE. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-811-815

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download