Elektrodistributivni vodovi versus širokopojasni telekomunikacioni servisi
Abstract:
Procesi deregulacije i liberalizacije elektroenergetskih sektora na evropskom tržištu električne energije rezultirali su suočavanjem elektroprivreda sa oštrom konkurencijom u segmentu isporuke električne energije, i početnim padom prihoda usled gubitka monopola. U cilju povećavanja prihoda, elektroprivrede su tražile nove tržišne mogućnosti. Koristeći otvorenost liberalizovanog tržišta telekomunikacija i vlastite infrastrukturne i kadrovske potencijale za bavljenje telekomunikacionom delatnošću, veliki broj elektroprivrednih preduzeća u Evropi je proširio svoje poslovanje i van osnovne delatnosti, komercijalno pružajući usluge i na telekomunikacionom tržištu, kao alternativni pružaoci telekomunikacionih usluga. Primenjujući različite scenarije za ulazak na tržište telekomunikacija, u zavisnosti od organizacionog oblika, strukture i infrastrukturnih potencijala, elektroprivrede su se pozicionirale na telekomunikacionom tržištu pružajući širok spektar usluga. Ovi procesi su ubrzali i istraživanja u oblasti komunikacije preko elektroenergetskih vodova (Power Line Communication - PLC). PLC je tehnologija koja koristi elektrodistributivne vodove niskog/srednjeg napona kao medije za prenos telekomunikacionog saobraćaja. Istraživanja u oblasti PLC komunikacije su u zadnjih nekoliko godina veoma intezivirana, u svim aspektima, od tehnološkog do marketinškog, sa ciljem da se obezbedi još jedna alternativna tehnologija za širokopojasni pristup a čiji bi troškovi primene bili značajno ekonomičniji u odnosu na konkurentne tehnologije, te da se pokaže da je ova tehnologija konkurentna sa drugim komercijalnim tehnologijama za pristup baziranim na pristupu po bakarnim kablovima i bežičnom pristupu, sa aspekta kvaliteta i integracije servisa. Problem predstavljaju različite vrste i tipovi vodova koji se koriste pri izgradnji mreža srednjeg i niskog napona (goli provodnici, podzemni kablovi, samonosivi kablovski snop, slaboizolovani nadzemni vodovi). Ovo otežava unificiranu primenu i instalaciju PLC opreme. Elektrodistributivni vodovi su dizajnirani za prenos električne energije, a ne telekomunikacionih signala, pa time predstavljaju veoma nestabilan medijum. Ova nestabilnost se ogleda u promenljivosti karakteristika elektrodistributivnog voda kao komunikacionog kanala u vremenu, usled uključenja i isključenja uređaja koji se napajaju iz mreže. Elektrodistributivni vod je i medijum koji se nalazi u okruženju velikog šuma. Izvori šumova mogu biti mnogobrojni (izvori napajanja u prelaznim stanjima, motori, kućni uređaji, prigušnice, međusobni uticaj kablova za napajanje). Ulazna impedansa je funkcija vremena i takođe nije konstantna. Veliki nedostatak može biti interferencija sa drugom elektronskom opremom, pre svega sa radio-amaterskim uređajima, što bi predstavljalo ozbiljan problem regulatorne prirode. U radu će biti urađena analiza odgovarajućih tipova i karakteristika elektroenergetskih vodova koji su u eksploataciji u elektrodistributivnim mrežama u Srbiji. Pored toga, biće prikazan i opšti uticaj karakteristika elektrodistributivnog voda na prenos telekomunikacionih signala u megahercnom frekvencijskom opsegu. Na osnovu iznetog će se izložiti scenario testiranja i merenja koja je potrebno izvršiti u cilju verifikacije karakteristika PLC tehnologije koja će se primeniti na definisanim tipovima vodova, sa aspekta: mogućnosti integracije različitih tipova usluga na nivou pristupa korisnicima, QoS parametara u PLC mreži i elektromagnetnih uticaja. Rezultati predloženih merenja će doprineti utvrđivanju primenljivosti niskonaponske mreže elektrodistributivnih preduzeća u Srbiji za realizaciju širokopojasne PLC mreže.

CITATION:

IEEE format

I. Vujičić, “Elektrodistributivni vodovi versus širokopojasni telekomunikacioni servisi,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 259-263. doi:10.15308/sinteza-2014-259-263

APA format

Vujičić, I. (2014). Elektrodistributivni vodovi versus širokopojasni telekomunikacioni servisi. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-259-263

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download