Geometrijsko modeliranje informacionih panoa primenom računara
Abstract:
U radu je predložen koncept geometrijskog modeliranja informacionih panoa, koji omogućava vizuelno sagledavanje kreiranih idejnih rešenja u oblasti regulisanja i preventive bezbednosti saobraćaja, turizma, kulture, sporta, marketinga i trgovine, korišćenjem CAD (Computer Aided Design) paketa za PC računare, u skladu sa principima inženjerske geometrije. U radu će biti predstavljeni različiti tipovi informacionih panoa, koji predstavljaju vizuelni izvor informacija različitog tipa, široke namene. Na percepciju njihovog sadržaja utiče način kreiranja, jer slika govori više od teksta i lakše se percipira. Najčešće se postavljaju na karakterističnim lokacijama u gradu: trgovima, stajalištima javnog prevoza i prometnim saobraćajnicama na gradskoj mreži. Važan je izbor lokacije vizuelne informacije, za postizanje boljih efekata. Veći efekti i bolja informisanost ljudi, postižu se odgovarajućom pozicijom. Geometrijsko modeliranje informacionih panoa, uključuje moguće primene, kako za reklamne panoe i bilborde u oblasti: turizma, kulture, sporta, marketinga i trgovine, tako i za digitalnu vertikalnu informacionu saobraćajnu signalizaciju na raskrsnicama i regulisanim saobraćajnim tokovima. Za digitalne bilborde, postavljene na teritoriji grada Beograda, vršene su analize i ispitivanja stavova vozača i putnika o načinu njihove percepcije informacije. Ta istraživanja su pokazala da dužina izlaganja sadržaja na bilbordu ima presudan uticaj na percepciju vozača i putnika. Potrebno je ispuniti namenu panoa, a da se pri tome ne ugrozi bezbednost saobraćaja. Računarska grafika korišćenjem CAD paketa za PC računare ima široke mogućnosti primene. U ovom radu biće opisano geometrijsko modeliranje informacionih panoa primenom računara u skladu sa konceptom i principima inženjerske geometrije, koji omogućava visok stepen inovacije u različitim oblicima, u cilju bolje vizuelne informisanosti. U radu će biti predstavljeni primeri, najsavremenijih informacionih panoa kreirani, geometrijskim modeliranjem, za primenu u navedenim oblastima.

CITATION:

IEEE format

D. Lazarević, M. Živanović, M. Dobrodolac, “Geometrijsko modeliranje informacionih panoa primenom računara,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 914-917. doi:10.15308/sinteza-2014-914-917

APA format

Lazarević, D., Živanović, M., Dobrodolac, M. (2014). Geometrijsko modeliranje informacionih panoa primenom računara. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-914-917

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download