Mobilna aplikacija Hello Talk – nedovoljno iskorišćena mogućnost u učenju i usavršavanju stranih jezika
Abstract:
Savremene tehnologije, nova generacija pametnih telefona, kao i mnoštvo mobilnih aplikacija umnogome su obogatili načine učenja i usavršavanja stra- nih jezika. Pristup internetu uvek i na svakom mestu otvorio je neograničeno korišćenje edukativnih materijala, koji na sasvim nov i kreativan način pod- stiču korisnike većoj zainteresovanosti za usavršavanje znanja stranih jezika, sistematski doprinoseći razvijanju svih jezičkih veština. U radu se postavlja pitanje u kojoj meri i koliko dugo se koristi mobilna aplikacija Hello Talk - aplikacija zasnovana na tandemskom učenju dva interaktivna lica koja su voljna da jedno drugo nauče svoj maternji jezik, s akcentom na konverzaciji, koja osim što omogućava učenje jezika, uvodi i u kulturološke spoznaje datog naroda. Istraživanje je sprovedeno s ciljem ispitivanja stavova studenata šta je od presudnog značaja da ovu, s njihove strane potvrđeno, odličnu aplikaciju, nakon nekog vremena, prestanu da koriste ili je koriste u mnogo manjoj meri. Rad takođe nudi i opis metodologije istraživanja, način obrade podataka i interpretacije dobijenih rezultata. Na kraju, nakon sumiranja rezultata, date su preporuke kako za moguće dalje istraživanje tako i za uspešnije i produk- tivnije korišćenje ove aplikacije, kao alata za usavršavanje stranih jezika, na nematernjem jeziku u sasvim drugačijem socio-kulturnom miljeu.

CITATION:

IEEE format

N. Maenza, T. Gajic, “Mobilna aplikacija Hello Talk – nedovoljno iskorišćena mogućnost u učenju i usavršavanju stranih jezika,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 640-644. doi:10.15308/Sinteza-2019-640-644

APA format

Maenza, N., Gajic, T. (2019). Mobilna aplikacija Hello Talk – nedovoljno iskorišćena mogućnost u učenju i usavršavanju stranih jezika. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-640-644

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download