Merenje parametara i testiranje performansi modela OTN mreže
Abstract:
Savremen način života korisnicima pruža nove telekomunikacione servise i usluge, što uslovljava njihove konstantne zahteve prema telekomunikacionim provajderima da obezbede sve veće informacione kapacitete. Ovaj zahtev nameće pitanje kako obezbediti veće kapacitete i brzine prenosa u uslovima ograničenog propusnog opsega postojećih optičkih transportnih mreža? Re- šenje je primena OTN tehnologije u transportnim mrežama, a performanse ove tehnologije sagledane su kroz merenja karakterističnih parametra na optičkoj mreži kao i na testiranju mogućnosti OTN platformi. U ovom radu, prikazani su rezultati merenja uradjenih u kompaniji „IRITEL“ prilikom testiranja multiservisnih platformi baziranih na OTN/DWDM tehno- logiji. Posebna pažnja data je na ugrađenom FEC mehanizmu koji obezbeđuje kvalitetan prenos siganala u uslovima velikog slabljenja, narušenog odnosa signal/šum ili izrazitog uticaja svih vrsta disperzija duž optičkog vlakna.

CITATION:

IEEE format

M. Krstić, M. Marjanović Jakovljević, “Merenje parametara i testiranje performansi modela OTN mreže,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 511-518. doi:10.15308/Sinteza-2019-511-518

APA format

Krstić, M., Marjanović Jakovljević, M. (2019). Merenje parametara i testiranje performansi modela OTN mreže. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-511-518

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download