Uticaj zaštitne atmosfere i brzine dovođenja žice na stabilnost mig/mag postupka zavarivanja
Abstract:
Stabilnost procesa zavarivanja ima značajan uticaj na postizanje propisanog nivoa kvaliteta zavarenog spoja. Povećanje stabilnosti utiče na smanjenje mogućnosti pojave nesavršenosti, odnosno grešaka u samom spoju. Stabilnost procesa zavarivanja se ogleda u stabilnosti električnog luka. Promene dužine luka tokom zavarivanja utiču na varijaciju parametara zavarivanja, tačnije na jačinu struje i napon. Na osnovu praćenja parametara zavarivanja u realnom vremenu može se izvršiti statistička analiza dobijenih rezultata. U radu je prikazan uticaj brzine dovođenja žice i vrste zaštitne atmosfere na stabilnost MIG/MAG postupka zavarivanja pri upotrebi metalne punjene elektrodne žice.

CITATION:

IEEE format

O. Popović, R. Prokić - Cvetković, N. Milošević, R. Jovičić, “Uticaj zaštitne atmosfere i brzine dovođenja žice na stabilnost mig/mag postupka zavarivanja,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 197-201. doi:10.15308/Sinteza-2018-197-201

APA format

Popović, O., Prokić - Cvetković, R., Milošević, N., Jovičić, R. (2018). Uticaj zaštitne atmosfere i brzine dovođenja žice na stabilnost mig/mag postupka zavarivanja. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-197-201

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download