Anglicizmi u sportu
Abstract:
Modernizacijom medija i stepenom dostupnosti informacija i sport dostiže nove širine na svetskom nivou čime se javlja potreba za uvođenjem novih reči u jezike kako bi se označili pojmovi vezani za sportove. Priloženi rad se bavi pregledom postojanosti anglicizama u žurnalističkom stilu srpskog jezika u oblasti sporta. Uzorak koji je obrađen sastoji se od tekstova o sportu sa internet portala srpskih aktuelnih novina. Nakon definisanja i utvrđivanja anglicizama rad se bavi razvrstavanjem priloženih primera prema načinu re- alizacije a zatim i različitim vidovima adaptacije u jeziku primaocu, naime na ortografskom, fonološkom, i morfološkom nivou. Zaključci koji proizilaze iz rada predstavljaju prikaz frekventnosti anglicizama u sportu u žurnalističkom stilu srpskog jezika kao i njihovu opravdanost u datim jezičkim kontekstima. Na kraju, postavlja se i pitanje uticaja anglicizama u sportu na nacionalni identitet, ali i ističe da sport iziskuje upotrebu anglicizama usled nastanka većine popularnih sportova upravo na engleskom govornom području.

CITATION:

IEEE format

J. Radojković, “Anglicizmi u sportu,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 324-329. doi:10.15308/Sinteza-2018-324-329

APA format

Radojković, J. (2018). Anglicizmi u sportu. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-324-329

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download