Rendgenska difraktometrija praha - XRPD
Abstract:
Nauka o materijalima danas predstavlja multidisciplinarnu oblast, gde na osnovu fizičke i hemijske karakterizacije materijala mogu da se definišu njihova svojstva kao i potencijalna primena. U cilju dobijanja finalnog proizvoda zahtevanih karakteristika, neophodno je primeniti savremene eksperimentalne metode za ispitivanje materijala, među kojima značajno mesto zauzima metoda rendgenske difrakcije. Metoda rendgenske difrak- tometrije praha XRPD predstavlja najjednostavniju, najtačniju, najbržu pa ujedno i najefikasniju metodu za identifikaciju materijala. Ova metoda je nedestruktivna, pa uzorak nakon ispitivanja ostaje sačuvan za dalju analizu. XRPD metodom se mogu lako razlikovati kristalne faze čak i kada imaju isti hemijski sastav. Iako mnoga jedinjenja mogu da imaju istu strukturu, tj. da im dijagram praha bude isti, rendgenska difrakcija sa velikom pouzdanošću indirektno pruža uvid u hemijsku analizu datog jedinjenja. U ovom radu predstavljeni su osnovni pojmovi metode rendgenske difraktometrije praha, njena primena i značaj u ispitivanju različitih materijala kao i identifikacija strukture bazalta pre i nakon termičkog tretmana.

CITATION:

IEEE format

V. D.Pavkov, G. Bakić, V. Maksimović, B. Matović, M. Đukić, “Rendgenska difraktometrija praha - XRPD,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 341-348. doi:10.15308/Sinteza-2019-341-348

APA format

D.Pavkov, V., Bakić, G., Maksimović, V., Matović, B., Đukić, M. (2019). Rendgenska difraktometrija praha - XRPD. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-341-348

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download