DEFINISANJE KARAKTERISTIKA SNOW AND RAIN ŠUMA DIGITALNE SLIKE METODOM PARCIJALNOG FILTRIRANJA
Abstract:
Sa sve većom primenom digitalne slike u raznim oblastima nauke javljaju se i novi izazovi za obradu. Nove osobine slike potrebno je valjano obraditi i opisati posmatrajući ih iz više uglova bazirajući se na teorijska razmatranja. Ovaj rad definiše karakteristike Snow & Rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja i pruža jedan od modela za detektovanje vrste i kon- centracije šuma u digitalnoj slici. Rezultati su prikazani grafički i numerički nakon obrade više od 50 digitalnih slika, a tretirani su adekvatnim parame- trima za ocenu kvaliteta.

CITATION:

IEEE format

R. Ivković, I. Milošević, B. Jakšić, P. Spalević, M. Milošević, “Definisanje karakteristika snow and rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja,” in Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 242-247. doi:10.15308/Sinteza-2018-242-247

APA format

Ivković, R., Milošević, I., Jakšić, B., Spalević, P., Milošević, M. (2018). Definisanje karakteristika snow and rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja. Paper presented at Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-242-247

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download