Kreativnost u sportu – nov pristup istraživanju
Abstract:
Cilj ovog rada je predstavljanje novog validnog eksperimentalnog pristupa u istraživanju kreativnosti i razmatranje potencijala njegove implementacije u istraživanjima sporta. Za ocenu kreativnosti produkta konstruisani su koe- ficijent kreativnosti (kao količnik mogućih i dobijenih različitih odgovora) i koeficijent izuzetnosti (kao količnik broja 1 i broja subjekata koji su dali isti odgovor). Radi povećanja brzine i preciznosti merenja, i eliminacije sistem- skih grešaka napravljena su softverska rešenja Pic Rotator 1.0. i unapređena verzija Pic Rotator 2.0. Ovakav pristup omogućava prevazilaženje posto- jećih metodoloških ograničenja i empirijsku validaciju teorijskih postavki psihologije kreativnosti u domenu sporta, ali i pokušaj da se odgovori na otvorena pitanja o prirodi kreativnosti u sportu, a posebno njene povezanosti sa sportskim rezultatom.

CITATION:

IEEE format

M. Milošević, I. Ristić, “Kreativnost u sportu – nov pristup istraživanju,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 267-274. doi:10.15308/Sinteza-2018-267-274

APA format

Milošević, M., Ristić, I. (2018). Kreativnost u sportu – nov pristup istraživanju. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-267-274

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download