Komparativna analiza privatnog i državnog elektronskog novca
Abstract:
Koncept elektronskog novca nalazio se u fokusu analize istraživača krajem XX veka. Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), i začeci elektronskih oblika trgovine, stvorili su uslove i potrebu za razvoj odgovarajućeg sredstva plaćanja, koje bi bilo lako prenosivo u uslovima elektronskog poslovanja. Neuspeh ranih operativnih rešenja elektronskog novca je težište daljih istraživanja usmerio na druge mehanizme elektronskih plaćanja, dok je relativni značaj koncepta elektronskog novca smanjen. Sa pojavom Bitcoina, kao revolucionarnog oblika elektronskog novca, ovaj koncept ponovo dobija na značaju, što oživljava teoretske diskusije na temu primenjivosti i prihvatljivosti elektronskog novca. Kao protivteža ideji Bitcoina, koji je ne samo privatan, već i potpuno decentralizovan elektronski novac, javlja se predlog stvaranja državnog elektronskog novca, koji bi predstavljao dematerijalizovani oblik nacionalnih valuta. Cilj rada je da ukaže na prednosti i nedostatke dva pomenuta koncepta, i da utvrdi mogućnosti njihove operativne primene. U prvom delu rada analizirane su karakteristike koncepta elektronskog novca, dok je u drugom delu rada dat uporedni prikaz funkcionisanja privatnog i državnog elektronskog novca. U trećem delu je izvršena uporedna analiza ova dva modela, uz identifikovanje ključnih prednosti i nedostataka.

CITATION:

IEEE format

N. Tomić, “Komparativna analiza privatnog i državnog elektronskog novca,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 56-61. doi:10.15308/Synthesis-2015-56-61

APA format

Tomić, N. (2015). Komparativna analiza privatnog i državnog elektronskog novca. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-56-61

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download